010-product – 100px

Design

Design

Design

Design

Design

EoD Skrapan-470x640px_A

Designskydd (tidigare mönsterskydd) är skydd för en produkts utseende eller dekoration av en produkt, s.k. ornament. Skyddet innebär att ingen annan än innehavaren av en designregistrering utan dennes lov får utnyttja designen eller näraliggande design yrkesmässigt.
 
 
Vad kan skyddas?
 
Designskydd kan erhållas för en produkts utseende, såvida det skiljer sig väsentligt från vad som blivit tidigare känt och inte är banalt. Designskydd kan även erhållas för bl.a. förpackningar, s.k. utstyrslar, grafiska symboler, typsnitt, dataikoner och webbdesign.  
 
 
Design kontra patent
 
Designskydd är ofta ett bra komplement men sällan ett alternativ till patent om man önskar skydda en produkts funktion. Man måste komma ihåg att designskydd är ett rent utseendeskydd.
 
 
Designansökan
 
Vi hjälper till med att bl.a. ta fram författningsenliga och representativa bilder.
 
 
Designskydd i utlandet
 
Behövs skydd även i andra länder än Sverige, erbjuder vi oss att ställa vårt globala kontaktnät till förfogande för bästa skydd i varje land.
EU-designskydd är ett kostnadseffektivt skydd, varigenom man genom en ansökan kan erhålla designskydd i 28 länder. Alla våra designkonsulter är behöriga att företräda klienter gentemot den ansvariga myndigheten, EUIPO.

 
 
Utredningar och bistånd vid konflikt
 
Vi bistår i allt som rör skydd för design. Vi utreder om en produkt, som önskas tillverkas, omfattas av något befintligt designskydd och om man därmed riskerar att göra intrång eller om en konkurrents produkt gör intrång i det egna designskyddet. Vi biträder vid konflikter av olika slag.

008-idea – 64px

Patent

Patent avser en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Ingen annan får utnyttja en patentskyddad uppfinning utan patentinnehavarens tillstånd. Ehrner & Delmar har i över hundra år bistått sina klienter med tjänster inom det patenträttsliga området.


Läs mer om våra tjänster inom patenträtten

014-baseball-cap – 64px

Varumärken

I stort sett vad som helst går att registrera som ett varumärke under förutsättning att det har särskiljningsförmåga, det vill säga att kännetecknet kan särskilja era varor eller tjänster från andra företags varor och tjänster.


Läs mer om våra tjänster inom varumärkesrätten

001-court – 64px

Juridik

Juridiska tjänster inom immaterialrättsområdet kan t.ex. vara aktuellt vid samarbete med andra parter såsom licensiering och hemlighållande (sekretess). Dock kan även våra juridiska tjänster vara aktuella när konflikter uppstår inom immaterialrättsområdet vilket kan leda till processer och tvistemål.


Läs mer om våra juridiska tjänster

Juridik

Om ett ansökningsärende uppdagas under den administrativa fasen, dvs. innan registreringen vunnit laga kraft, är det möjligt att inlämna en invändning.


Läs mer om juridikhjälp

Logo-E&D + text-350px-01
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster
inom immaterialrättsområdet.

Ehrner & Delmar bistår er med alla slags tjänster inom immaterialrättsområdet.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Götgatan 78 
118 30 Stockholm
T:   08–528 025 00
E:   info@ehrner-delmar.com

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright - All Rights Reserved.

Ehrner-Delmar Patentbyrå AB © 2023 Copyright
All Rights Reserved.