Varumärken

  • Allmänt om varumärken
  • Ansökningar
  • Registreringar
  • Bevakningar
  • Formalia
  • Varumärkesombudets roll
 
Allmänt om varumärken
 
Varumärket utgör en av konsumenternas viktigaste möjligheter att identifiera ett företags produkter och tjänster och i denna igenkänningsfunktion ligger ett mycket starkt konkurrensmedel för företagen. All reklam skulle exempelvis vara ohyggligt svårtydd utan ett varumärke som konsumenterna kan identifiera avsändaren med hjälp av. I stort sett vad som helst kan principiellt bli föremål för varumärkesskydd som exempelvis ord, logotyper, figurmärken, slogans, bokstavssifferkombinationer, färger, ljud- och luktmärken, förpacknings- och varuutstyrslar. Kort sagt kan i princip vad som helst som är grafiskt reproducerbart bli föremål för varumärkesskydd. Ett absolut krav i samband härmed är dock att varumärket i sig skall ha särskiljningsförmåga, dvs. kunna fungera som ett särskiljande kännetecken för en viss näringsidkares varor eller tjänster. Vidare får ett varumärke inte vara förväxlingsbart med någon tidigare registrerad eller inarbetad rättighet. 
 
 
Ansökningar
 
Det bästa, säkraste och billigaste sättet att skydda ett varumärke är genom att lämna in en ansökan för märket på den eller de marknader som är intressanta. Ansökningsprocessen kan delas in i tre faser.
 
  1. En analys av det önskade märkesförslaget görs i samråd med ombudet. Denna analys inkluderar dels en juridisk bedömning avseende framförallt särskiljningsförmågan samt även en förgranskning gentemot tidigare registrerade varumärken. Vidare måste fastställas vilka varor eller tjänster som är av relevans att skydda märket för samt måste dessa även placeras i rätt varu- eller tjänsteklass.
  2. Om den första gjorda analysen ger vid handen att registreringsmöjligheterna ser gynnsamma ut måste man bestämma vilket eller vilka länder som är av intresse. Huvudregeln är att i alla länder där ett företag är aktivt och/eller där produkter tillhandahålles, bör även varumärkesansökningar inlämnas. Detta gäller även för länder där en marknadsintroduktion är nära förestående.
  3. När punkterna 1 och 2 är avklarade måste man bestämma sig för vilken av de olika ansökningsvarianterna som lämpligen bör väljas. För svenska företag föreligger tre olika möjligheter nämligen nationella ansökningar, EG-varumärkesansökningar samt internationella registreringar. Skyddet blir precis lika starkt oavsett vilket av systemen man väljer men det finns stora skillnader i hur systemen fungerar. Dessutom finns det för- och nackdelar med alla systemen, inte minst kostnadsmässigt, och det gäller därför att göra en noggrann utvärdering innan man fattar beslut om vilken väg man skall välja.
 
Registreringar 
 
När ett varumärke har registrerats är det i den stora majoriteten av länder giltigt i 10 år från registreringsdagen. För EG-registreringar gäller dock att giltighetsperioden löper 10 år från ansökningsdagen. Ett varumärke kan förnyas för hur många 10-årsperioder som helst och under förutsättning att förnyelseavgifter inbetalas i rätt tid kan således ett varumärke hållas vid liv för evigt. När Ni söker varumärke genom oss håller vi självklart Era förnyelsefrister under bevakning och vi tillställer Er en förnyelseförfrågan med prisuppgift i god tid före förnyelsefristens utgång. 
 
 
Bevakningar
 
Bara för att Du har Ditt varumärke registrerat är detta inte på något sätt någon garanti för att ingen annan kan registrera ett förväxlingsbart eller till och med identiskt varumärke för samma produkter som Du själv har skyddat Ditt varumärke för. I Sverige sker fortfarande en granskning av det Svenska Patentverket gentemot tidigare rättigheter men Sverige är ett av väldigt få länder inom EU som fortfarande tillämpar denna princip. I andra länder och i synnerhet beträffande EG-varumärket gäller att Du som innehavare av tidigare varumärkesrättighet måste invända mot en senare ansökan för att Patentverket skall ta Din registrering i beaktande. Den enda möjligheten att få vetskap om huruvida andra söker förväxlingsbara märken är genom att ha en stående bevakning på sitt eget varumärke. På så vis informeras Du som märkeshavare om vad andra gör och Du har då möjlighet att på ett tidigt stadium inlämna en invändning om så bedömes vara av relevans. Det är i väldigt många länder en mycket stor fördel i framförallt kostnadshänseende att attackera en varumärkesansökan under den administrativa fasen genom en invändning. Missas denna frist blir ofta effekten att man som tidigare innehavare av en förväxlingsbar rättighet måste attackera den senare registreringen vid domstol, vilket medför en väsentligt högre kostnadsbild. Vi tillhandahåller ett mycket kostnadseffektivt standardpaket vad gäller bevakningar men självfallet kan vi skräddarsy den bevakningsprofil som passar just Er.
 
 
Formalia
 
Om ett varumärke är registrerat under en längre tid händer det väldigt ofta att en mängd olika förändringar sker såsom namnändring på innehavaren, överlåtelse till annan juridisk person, fusioner, uppdatering av logotyper, ändring av varuförteckningar, adressändringar och liknande. Vi assisterar Er självfallet i alla praktiska frågor vid den händelse dylika ändringar skall noteras hos berörda patentverk. 
 
 
Varumärkesombudets roll
 
Ett varumärkesombud gör störst nytta om ombudet släpps in tidigt i processen kring exempelvis framtagande av nya varumärken. Ett ombud kan då på ett mycket tidigt stadium och till en mycket ringa kostnad framhålla ett visst märkesförslags olämplighet och stora kostnadsbesparingar kan således göras genom att kontakta ombudet tidigt i processen jämfört med vad kostnaderna kan bli vid den händelse ett märke tas i bruk utan att erforderliga förgranskningar gjorts. I värsta fall har märkeshavaren lagt ned stora pengar på marknadsföringsmaterial, produktförpackningar, märkning av varor och liknande, vilka investeringar kan visas sig helt bortkastade om märket senare anses utgöra intrång i någon tidigare rättighet. Det är vidare av stor vikt att hålla en kontinuerlig kontakt med ombudet och att konsekvent analysera konkurrenternas aktiviteter samt senare inlämnade ansökningar för att på ett tidigt stadium kunna agera gentemot intrång eller annat obehörigt utnyttjande av Era varumärkesrättigheter. Vidare är, som ovan framhållits, fallgroparna många vad gäller vilken väg som är lämpligast i ansökningsfasen.

E&D söker patentkonsulter

Sök

User Login