Juridik

  • Invändningar
  • Avtal
  • Processer
  • Domännamn
  • Tullbeslag
 
Invändningar
 
Om ett ansökningsärende uppdagas under den administrativa fasen, dvs. innan registreringen vunnit laga kraft, är det möjligt att inlämna en invändning mot den senare ansökan baserad på att märket är förväxlingsbart med tidigare rättighet. Vi utarbetar och inlämnar invändningar gentemot det Svenska Patentverket samt även avseende EG-varumärkesansökningar gentemot OHIM. Vad gäller nationella invändningar i utlandet kan vi typiskt sett inte agera direkt gentemot utländska patentverk så i sådana situationer väljer vi ett lämpligt ombud i det ifrågavarande landet genom vårt extremt breda kontaktnät och fungerar då som en länk mellan kunden och det utländska ombudet. Vi gör alltid en noggrann analys över klientens chanser till framgång oavsett om detta gäller inlämning av invändning eller bemötande av invändning inlämnad av annan. Klienten erhåller alltid en kostnadsuppgift innan ett invändningsärende påbörjas och vi kan även åta oss invändningsärenden till ett fast pris om klienten så önskar vilket pris får avgöras efter att ha analyserat komplexitet och förväntad tidsåtgång i ett visst specifikt ärende.
 
 
Avtal
 
Vi bistår klienter i alla former av IP-relaterade avtal, allt ifrån enklare sekretessavtal till omfattande licensavtal, royaltyavtal eller olika former av samarbetsavtal. Även här är vi flexibla vad gäller kostnadsbilden och vi kan, för enklare avtal, offerera ett fast pris gentemot kunden. Vi utarbetar avtal från grunden likväl som vi studerar och har synpunkter på avtalsförslag som framtagits av motpartsombudet i avtalsförhållandet. Det är av stor vikt att olika former av samarbetsavtal ej undertecknas utan att ett kompetent juridiskt ombud har haft möjlighet att ha synpunkter på avtalsförslaget. 
 
 
Processer
 
Vanligt förekommande processer inom IP-området avser frågor om intrång i patent, varumärke, design eller upphovsrätt. För varumärken är en vanligt förekommande frågeställning om huruvida en varumärkesregistrering är möjlig att häva pga. underlåten användning under den senaste 5-årsperioden. En närliggande fråga till intrångsdelen är om den rättighet vilken motparten åberopar är möjlig att attackera exempelvis vid en genstämning. För såväl patent som design gäller ett absolut nyhetskrav och det första man måste göra om någon framhåller att intrång föreligger i ett patent eller ett design är att undersöka huruvida den påtalade rättigheten går att komma åt genom påvisande av nyhetshinder. Ett ytterligare vanligt förekommande IP-relaterat rättsområde är frågan om vilseledande marknadsföring samt användande av vilseledande efterbildningar, vilka frågor regleras i Marknadsföringslagen. Vi bistår klienter i rättsliga tvister inom hela IP-området hela vägen genom ärendets handläggning fram till eventuell huvudförhandling och dom.
 
 
Domännamn
 
Genom Internet finns det nya spännande sätt att marknadsföra sina IP-rättigheter men tyvärr även motsvarande ökade möjligheter för andra att begå intrång i andras IP-rättigheter. Domännamn har kommit att bli i praktiskt hänseende nästan lika viktiga som varumärken. Ofta är ett företag inte intresserat av ett visst varumärke med mindre än att företaget först har säkrat namnet ifråga som en domännamnsregistrering. Det är möjligt att angripa obehöriga registreringar avseende .se-domäner vilka är identiska eller förväxlingsbara med tidigare registrerat varumärke eller firma. Detta kan göras antingen genom ett administrativt tvistelösningsförfarande eller via sedvanlig process i domstol. Andra internetrelaterade tvistefrågor är obehörig användning av annans varumärke på internet genom sponsrade länkar eller sk. metataggar. Vi bistår våra klienter i alla juridiska frågor som relaterar till domännamn och internet. 
 
 
Tullbeslag
 
I normalfallet påbörjas ett tullärende genom att Tullverket uppdagar en sändning vilken innehåller produkter vilka misstänks vara counterfeit-produkter eller på annat sätt utgöra intrång i IP-rättigheter. Tullverket kontaktar då det ombud som är registrerat för en viss rättighet och ombudet måste snart därefter återkomma till Tullverket med en analys över huruvida varorna är counterfeit-produkter eller ej och om så är fallet måste begäran om kvarhållande av sändningen inges till Tullverket. Därefter ges viss tid för ombudet att kontakta importören av sändningen i syfte att få importören att frivilligt gå med på förstörelse av sändningen. Om detta ej lyckas måste i slutändan en stämning inges till domstol i vilken anhålles om att sändningen skall förstöras. För att Tullverket överhuvudtaget skall kunna kvarhålla en sändning måste IP-rättsinnehavaren ha en generell ansökan om beslag liggandes hos Tullverket. Vi assisterar våra klienter i allting som har med tullärenden att göra.

E&D söker patentkonsulter

Sök

User Login