Design

  • Vad kan skyddas? 
  • Design kontra patent 
  • Strategi och taktik för bästa skydd 
  • Designansökan med bilder 
  • Designskydd i utlandet 
  • Utredningar och bistånd vid konflikt 
 
Designskydd (tidigare mösterskydd) är skydd för en varas utseende eller dekoration av en vara (s.k. ornament). Skyddet innebär att ingen annan än innehavaren av en mönsterregistrering utan dennes lov får utnyttja designen eller näraliggande design yrkesmässigt.
 
 
Vad kan skyddas?
 
Designskydd kan erhållas för en produkts utseende, såvida det skiljer sig väsentligt från vad som blivit tidigare känt och inte är banalt. Designskydd kan även erhållas för förpackningar, så kallade utstyrslar, grafiska symboler, typsnitt, dataikoner och webdesign.  
 
 
Design kontra patent
 
Designskydd är ofta ett bra komplement men sällan ett alternativ till patent om man önskar skydda en produkts funktion eller en uppfinning. Man måste komma ihåg att designskydd är ett rent utseendeskydd.
 
 
Strategi och taktik för bästa skydd
 
Vi går igenom kundens skyddsbehov samt förutsättningarna för designskydd för aktuella produkt.
 
 
Designansökan med bilder
 
Vi upprättar snabbt de nödvändiga ansökningshandlingarna. För att få bästa effekt av ansökan åtar vi oss att ta fram författningsenliga och representativa bilder genom fotografering eller utarbetande av ritningar.
 
 
Designskydd i utlandet
 
Behövs skydd även i andra länder än Sverige, erbjuder vi oss att ställa vårt nät av kontakter i utlandet till förfogande för bästa skydd i varje land. År 2003 infördes EG-designskydd, varigenom man genom en ansökan kan erhålla designskydd i 27 länder. Alla våra designkonsulter är behöriga att företräda klienter gentemot den ansvariga myndigheten, OHIM.
 
 
Utredningar och bistånd vid konflikt
 
Vi bistår i allt som rör skydd för design. Vi utreder om en produkt, som önskas tillverkas, omfattas av något befintligt designskydd och om man därmed riskerar att göra intrång eller om en konkurrents produkt gör intrång i det egna designskyddet. Vi biträder vid konflikter av olika slag.
 

User Login